Preface

Please find below our General Conditions. These are applicable when you place an order via the website or else or use the website and contain important information for you as a buyer. 

Definitions

1. The Beauty Lab B.V.: located in Nijmegen and registered at the Chamber of Commerce under number 73971189 acting under the name Beauty Pillow.

2. Website: the website of Beauty Pillow, to be consulted via www.beautypillow.nl and all subdomains. 

3. Costomer: the natural or legal person who engages in an agreement with Beauty Pillow and/or makes a registration on the website.

4. Agreement: all arrangements or agreements between Beauty Pillow and customer, of which the General Conditions are integrally part of. 

5. General Conditions: the present General Conditions. 

Applicability General Conditions

1. On all offers, agreements and supplies of Beauty Pillow, the General Conditions are applicable, unless explicitly in writing, agreed otherwise.

2. In case the customer adopts deviating conditions in his order, confirmation or statement, that differ from or are not present in the General Conditions, these are exclusively binding in case this is explicitly confirmed in writing by Beauty Pillow. 

3. In case there are additional specific product- or service conditions, these conditions are also applicable, but the customer can choose the most favorable conditions in case of any contradictions.  

Prices and information  

1. All prices on the website and on other Beauty Pillow materials are excluding VAT and other governmental charges, unless the website or other materials state otherwise. 

2. In case of shipment cost, this will be clearly informed. These cost will be seperately visible during the order process.

3. The content of this website is constructed thoughtfully. Beauty Pillow, however, cannot guarantee that all information on this website is correct and complete at all times. All prices and other information on this website and in other Beauty Pillow communication are subject to typing and programming errors.

4 Beauty Pillow cannot be held responsible for (color)deviations as a result of the quality of the screen.

Creation of the agreement 

1. The agreement is created when the customer agrees the offer of Beauty Pillow and the corresponding conditions.

2. In case the customer agrees the offer electronically, Beauty Pillow will accept this electronically as well. As long as the agreement is not yet accepted, the customer has the right to dissolve the agreement.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Beauty Pillow het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4. Beauty Pillow kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Beauty Pillow op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

5. Beauty Pillow heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf te weigeren. 

Registration 

1. To use the website optimally, customers can register via the registration form on the website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Beauty Pillow is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant. 4 Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Beauty Pillow daarvan in kennis te stellen, zodat Beauty Pillow gepaste maatregelen kan nemen. 

Execution agreement 

1. Zodra de bestelling door Beauty Pillow is ontvangen, stuurt Beauty Pillow de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. Beauty Pillow is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 

3. De levertermijn bedraagt in beginsel 1-2 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Beauty Pillow.

4. Indien Beauty Pillow de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 

5. Beauty Pillow raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de

daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 

7. Beauty Pillow is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. 

Payment 

Klant dient betalingen aan Beauty Pillow volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Beauty Pillow is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. 

Warranty and conformity  

1. Beauty Pillow staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen uiterlijk 7 dagen na levering Beauty Pillow daarvan in kennis te stellen. Doet klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

3. Indien Beauty Pillow de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. 

Complaint procedure 

1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Beauty Pillow, dan kan hij bij Beauty Pillow telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. Beauty Pillow geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Beauty Pillow binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant. 

Liability 

1. De totale aansprakelijkheid van Beauty Pillow jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van

maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

2. Aansprakelijkheid van Beauty Pillow jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Beauty Pillow jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 

4. De aansprakelijkheid van Beauty Pillow jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Beauty Pillow onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Beauty Pillow ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Beauty Pillow in staat is adequaat te reageren. 

5. Condition for a right for compensation is that the customer reports this damage as soon as possible, and at latest within 8 days, after the origination in writing to Beauty Pillow.

6. In case of force majeure, Beauty Pillow will not be held responsible to pay a compensation for the customer's damage.

Retention of title 

Until there has been no full payment of the agreed amount, all supplied items remain Beauty Pillow's posession.

Personal details 

Beauty Pillow processes the company-/personal details of the customer for her administration and the dealer-locator. 

Slotbepalingen 

1. The Dutch law is applicable on the agreement. 

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beauty Pillow gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

Contact details 

In case you have any questions or remarks after the reading of the General Conditions, please contact us.

The Beauty Lab B.V.

St. Canisiussingel 28 

6511 TJ Nijmegen 

T: 06 41 52 76 10

E: info@beautypillow.nl

Chamber of Commerce: 73971189

VAT: NL859728602B01 

Latest adjustment made on 11th of May 2019.